"Nápady a čistě osobní postřehy (nejen) pro začínající angličtináře"

Věční začátečníci a jejich komunikační soběstačnost

Věční začátečníci a jejich komunikační soběstačnost
GRAMATICKÉ OKRUHY pro základní (ALE uspokojivou!) komunikační sebeobsluhu:
 • Sloveso „to be“ + stažené tvary
 • Zájmena (osobní, přivlastňovací, v předmětu)
 • Členy (určitý, neurčitý, příp. zero article)
 • Přivlastňovací pád
 • Přítomný čas prostý x průběhový
 • Tázací zájmena; podmětná x předmětná otázka; otázky s předložkou na konci
 • Počitatelná/nepočitatelná podstatná jména + Kvantifikátory
 • Nějaký/žádný: some/any/no
 • Existenční vazba There is/are
 • Could, would, would like to, should
 • Modální slovesa (can, have to x must, mustn´t)
 • Vyjádření budoucnosti: will x be going to x present continuous
 • Minulý čas: was/were, past simple x past continuous
 • Stupňování přídavných jmen
 • Příslovce – tvoření a stupňování
 • Předložky místní a časové
 • Předpřítomný čas prostý (případně i průběhový)

Ujištění zejména pro věčné (chronické) začátečníky: Pokud zvládám tuto základní gramatiku, mám potřebné nástroje k tomu vždy samostatně vyjádřit to, co chci. Mohu se tedy zaměřovat na slovní zásobu mně blízkou a tuto úroveň upevňovat k žádoucí sebejistotě. Netřeba se prozatím zahlcovat dalšími gramatickými jevy, které by spíše rozptylovaly. Na nadstavbu je zatím čas:) 

© www.tipyprolektory.cz 2021 | realizace 3Nicom