Obchodní podmínky

I. Všeobecné obchodní podmínky
Tyto obchodní podmínky upřesňují smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřený prostřednictvím webového rozhraní www.tipyprolektory.cz a jsou v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

Prodávajícím a provozovatelem webových stránek je fyzická osoba Gabriela Nosková se sídlem Pávovská 3131/63 586 01 Jihlava, Česká republika, IČ: 680 32 650, DIČ CZ7852244345, ŽL vydán Magistrátem města Jihlavy dne 7.11.2016 pod č.j. MMJ/OŽÚ/5680/2016/3. Prodejce není plátcem DPH.

Kontaktní a fakturační údaje Prodávajícího:
Gabriela Nosková, Pávovská 3131/63, 586 01 Jihlava
email: gabriela.noskovaaj@gmail.com
mobil: +420 603 284 723

IČ: 680 32 650, DIČ CZ7852244345

bankovní spojení: 2500501142/2010

 

dále jen Prodávající.

II. Objednání a úhrada digitálních produktů

Kupující provádí objednávku digitálních produktů těmito způsoby:

  • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
  • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.

Kupující je povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje a při jakékoliv jejich změně aktualizovat. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami. 
Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká přijetím objednávky.

V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit (např. pouze černobílá verze, jiný formát souboru apod.), zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.

Kupující může provést úhradu následujícími způsoby:

bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány Shoptet Pay,  Kupující postupuje podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.

bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího číslo 2500501142/2010 vedený u společnosti Fio banka. Cena je splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy.

III. Dodání a reklamace digitálních produktů

Digitálních soubory budou Kupujícímu zaslány obratem při úhradě na elektronickou adresu Kupujícího, případně mu bude zpřístupněn odkaz, kde je obsah uložen. Kupující bere na vědomí, že k otevření zakoupeného digitálního souboru (ve formátu pdf nebo doc) disponuje potřebným hardwarovým a softwarovým vybavením. V případě, že se uhrazené soubory nenalézají Kupujícímu v Doručené poště, je mu doporučeno zkontrolovat také složku "Spam" nebo "Hromadná pošta".

Prodávající se zaručuje, že vystavené digitální produkty k prodeji jsou jazykově správné, čitelné a technicky neporušené.

Kupující má právo na reklamaci digitálního produktu do 7 dnů od jeho obdržení. Reklamace se budou vyřizovat prostřednictvím e-mailové komunikace gabriela.noskovaaj@gmail.com a elektronické adresy Kupujícího. Ve zprávě Kupující uvede konkrétní důvody, pro které reklamaci podává. Prodávající je povinen  reklamaci řešit bez prodlení, nejpozději do dvou dnů od jejího přijetí, ke spokojenosti Kupujícího. Kupující má právo na odstoupení od smlouvy a vrácení kupní ceny v případě, že digitální produkt nesplnil jeho očekávání a Prodávajícímu se nepodařilo nabídnout mu jiný materiál s podobným obsahem a kvalitou. Dle zákona má Kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů. 

IV. Autorská práva

Všechny digitální produkty prezentované v elektronickém obchodě www.tipyprolektory.cz jsou jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti Prodávajícího a vztahují se na ně autorská práva podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Nabytím vlastnického práva k zakoupeným produktům nenabývá kupující oprávnění k jejich šíření, právo na rozšiřování originálu nebo rozmnoženiny díla, právo na půjčování originálu nebo rozmnoženiny díla apod. Kupující bere na vědomí, že zakoupené produkty bude využívat pouze pro osobní potřebu, nikoliv za účelem dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, pokud takové užití díla není v rozporu s běžným způsobem užití díla a ani jím nejsou nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy autora díla. Jiný způsob užití díla je možný pouze s předchozím písemným souhlasem jeho autora.

V. Zákaznický účet

1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání produktů. Kupující může objednávat produkty také bez registrace.

2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání produktů jsou prodávajícím považovány za správné.

3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.

6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


VI. Ochrana osobních údajů (GDPR)
Prodávají má vůči Kupujícímu informační povinnost ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů/nařízení GDPR). Tímto prohlašuje, že osobní údaje Kupujícího bude zpracovávat výhradně pro účely plnění kupní smlouvy a pro účely plnění veřejnoprávních povinností.
Prodávající může dále využít informace k zasílání obchodních sdělení a přímém marketingu na elektronickou adresu Kupujícího. Kupující má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu či výmaz, právo požadovat omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a právo na jejich přenositelnost.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 28.3.2022.